Demo
 • Home
 • SERVICES
 • อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ข้อ 27 ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

ภาคทฤษฏี

 • ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • ชนิดของเครื่องดับเพลิง
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลป้องกันในการดับเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ทีมีในสถานประกอบการ

ภาคปฏิบัติ

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงประเภท เอ บี และซี
 • ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซ น้ำมัน และเชื้อเพลิงประเภทเอ
 • ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
 • ฝึกการใช้สัญญาณมือ เปิด-ปิด น้ำดับเพลิง
 • ฝึกการใช้สายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีด
 • สาธิตการดับเพลิงประเภทดี โดยวิทยากร

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
 • ภาคปฏิบัติ 13.00-16.30 

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ


 

porn porn