Demo
 • Home
 • SERVICES
 • ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้เอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
 • เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
 • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

ภาคทฤษฏี

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
 • แผนการอบพยพหนีไฟและวีธีการหนีไฟ
 • การค้นหา และการช่วยเหลือผู้ประสพภัย

ภาคปฏิบัติ

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิง
 • ฝึกการดับเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการ
 • ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฏี 09.00-12.00
 • ภาคปฏิบัติ 13.00-15.00 

ภาพบรรยากาศสถานที่ฝึกปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

 

porn porn