Demo

ABOUT US

SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด บริการฝึกอบรมและสัมมนาด้านความปลอดภัยครบวงจร และฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

SEMCO ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ตามมาตรฐาน หลักสูตร จป หัวหน้างาน หลักสูตร จป บริหาร หลักสูตร จป เทคนิค และจัดอบรมหลักสูตร คปอ. หลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ

SEMCOได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมสถานที่ปฏิบัติการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิง

SEMCO ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

porn porn